اگر به سن ۶۵ رسیدید یادآوری می کنیم که…

تست پایی بازویی

اگر به سن ۶۵ رسیدید
یادآوری می کنیم که
بر اساس توصیه‌های پزشکی نیاز‌ به تست «شاخص بازویی پایی» دارید.
جهت اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه فرمایید:

شاخص بازویی پایی