تجربه بیماران کلینیک قلب شما

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

🔸وقتها تقریبی است ،لطفا تعجیل نکنید
🔸عدم اطلاع کافی پزشک نسبت به سوابق بیمار
🔸سر درگمی پزشک در تشخیص صحیح و مطمئن مشکلات
🔸تعجیل در بکارگیری راهکارهای باز و تهاجمی
🔸بروز نبودن با دانش روز دنیا 🔹🔹🔹اینها مسائلی هستند که در کلینیک قلب شما دیده نمی شود

از از اهمیتی که به بیمار می دهید صمیمانه متشکرم

تجربه بیماران کلینیک قلب شما