بیمارستان بهمن

بیمارستان بهمن

 

آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن

 

تلفن:  ۸۸۵۷۵۹۰۱