تست سرعت موج نبض (Pulse Wave Velocity)

تست سرعت موج نبض (Pulse Wave Velocity)
نحوه انجام تست

تست سرعت موج نبض (Pulse Wave Velocity)

با افزایش سن، سختی سرخرگ‌های بزرگ افزایش پیدا می‌کند که به سختی عروقی یا آترواسکلروزیس معروف است. افزایش سختی عروقی منعکس کننده میزان پیری شریان ها است و به طرز قابل توجهی پیش‌بینی کننده‌ی بیماری‌های قلبی و عروقی است.سختی عروقی عمدتاً با سن بیمارمرتبط بوده و همچنین تحت تأثیر شرایط دیگر مانند فشار خون نیز قرار می‌گیرد به همین دلیل افزایش سن عروقی باعث افزایش حوادث قلبی عروقی مانند سکته قلبی و مغزی می شود.

 

نحوه انجام تست

آماده سازی خاصی قبل از تست لازم نیست و این تست معمولا ۱۵ دقیقه طول می‌کشد.

ابتدا دو الکترود اصلی به سینه بیمار چسبانده شده تا نوار قلب او ثبت شود. پزشک نبض سرخرگی روی گردن بیمار را پیدا کرده و نبض نقطه مربوطه توسط پروب سنسوردار مخصوص تبدیل به امواج می‌شود.

همزمان با این عمل فشار خون اندازه گیری می‌شود.

سپس پزشک نبض سرخرگ منطقه فمور بیمار را پیدا کرده مشابه نبض سرخرگ گردنی آن را به امواج قابل مشاهده تبدیل می‌کند. فشار خون در این مرحله نیز اندازه‌گیری می‌شود.

اعداد حاصل ازاندازه‌گیری فواصل نقاط گردنی و فمور بیمار و اعداد فشار خون با توجه به امواج بدست آمده سرعت خون در رگهای بیمار را مشخص کرده و با در نظر گرفتن آن بر اساس اعداد متناسب با سن و جنس بیمار، سن عروقی او را تعیین می‌کند.