برای خانم‌های با سابقه‌ آمبولی ریه یا لخته در وریدهای عمقی پا