درباره اختلالات چربی خون – تو مو میبینی و من پیچش مو