درباره اختلالات چربی خون – علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد