13 اکتبر (21 مهر ماه) روز جهانی ترومبوز (لخته خون)