آقای دکتر قنواتی، پزشک متعهد

دکتر رضا قنواتی

آقای دکتر قنواتی، پزشک متعهد، با حوصله و مهربان و با معاینات دقیق.

هنگام ویزیت بیمار، دقیق حرف‌های بیمار را گوش می‌دهند و پاسخگو هستند.

خداوند حافظ و نگه دارشان باشد