آلودگی هوا

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

زمین پاک، قلب سالم

از بین انواع مختلف آلودگی‌های محیط زیست،
آلودگی هوا بیشترین ارتباط را با بیماری‌های قلب و عروق دارد.