آیا افرادی که داروهای رقیق‌کننده خون مصرف می‌کنند می‌توانند واکسن کووید-19 دریافت کنند؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آیا افرادی که داروهای رقیق‌کننده خون مصرف می‌کنند می‌توانند واکسن کووید-19 دریافت کنند؟

بله

⚡️ کسانی که داورهای رقیق‌کننده دریافت می‌کنند، مثل آسپیرین، کلوپیدوگرل، وارفارین، ریواروکسابان و آپیکسابان می‌توانند واکسن دریافت کنند.

⚡️ فقط ممکن است محل تزریق واکسن که در قسمت‌ بالایی بازو است کمی نسبت به دیگران بیشتر کبودی پیدا کند.