آیا افرادی که واکسینه می‌شوند، می‌توانند بعضی از محدودیت‌های قبل را نداشته باشند؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آیا افرادی که واکسینه می‌شوند، می‌توانند بعضی از محدودیت‌های قبل را نداشته باشند؟

بله

⚡ اول اینکه، فرد واکسینه شده، یعنی فردی که دو هفته از دریافت دوز دوم را پشت سر گذاشته‌باشد.

⚡ این افراد می‌توانند:

  • با سایر افراد کاملا واکسینه، در فضای بسته بدون ماسک و رعایت فاصله ملاقات داشته باشند.
  • با سایر افراد غیر واکسینه ولی از یک خانواده، در فضای بسته، بدون ماسک و رعایت فاصله ملاقات داشته باشند. مگر اینکه آن افراد جزو گروه‌های پرخطر از نظر عوارض ابتلا به بیماری باشند.
  • در محل‌های سرباز، بدون ماسک حضور داشته باشند.

⚡ در بقیه موارد، برای این افراد نیز همچنان ماسک ضروی است.