آیا برای کنترل فشار خون از دستگاه خانگی استفاده می‌کنید؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی فشار خون

اگر برای کنترل فشار خون از دستگاه خانگی استفاده می‌کنید، باید در هر ویزیت دستگاه خود را ببرید تا با مقایسه اندازه‌گیری آن با دستگاه کلینیک توسط تیم پزشکی، از درستی دستگاهتان مطمئن‌شوید.