آیا خود واکسن می‌تواند باعث ایجاد بیماری شود؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آیا خود واکسن می‌تواند باعث ایجاد بیماری شود؟

خیر

⚡واکسن‌ها هیچ کدام خودشان باعث بیماری نمی‌شوند.

⚡در مقابل فقط باعث ایجاد ایمنی در برابر ابتلا می‌شوند.