آیا دریافت دوز دوم واکسن هم ضروری است؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آیا دریافت دوز دوم واکسن هم ضروری است؟

بله

⚡ بیشتر واکسن‌های موجود، دو دوز دارندکه فاصله تزریق آنها مشخص است.

⚡ یادمان باشد  که ایمنی کامل هر واکسن، دو هفته بعد از دریافت دوز دوم ایجاد می‌شود.