احیای قلبی عروقی را یاد بگیریم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

احیای قلبی عروقی را یاد بگیریم

در بین علت‌های مرگ ناگهانی، ایست قلبی (آریتمی) شایع‌ترین

است که با احیای درست و به موقع،

قابل برگشت است.