ارمغان افزایش بیست و پنج درصدی درآمد سالانه افراد

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلب منو و تو نداریم!

در یک مطالعه، ارمغان افزایش بیست و پنج درصدی درآمد سالانه افراد،
کاهش ده درصدی مرگ و میر قلبی عروقی بود.
چندین میلیون جان از دست رفته فقط به خاطر پول!