از هر چهار مرگ، یکی ناشی از ترومبوز است

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

از هر چهار مرگ، یکی ناشی از ترومبوز است: لخته خون!
آیا شما هم در خطر هستید؟

ترومبوز