افراد مسن و داروهای بسیار

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی
  • یک سوم بستری‌های بیمارستانی در افراد مسن به خاطر عوارض دارو است.
  • حتما در هر ویزیت، همه داروهای خود را همراه ببرید و از پزشک معالج درباره ضرورت ادامه آنها سوال کنید.معمولا این طور است که خیلی از داروهای افراد مسن، قابل حذف یا کم کردن هستند.
  • نود درصد افراد مسن بیش از یک دارو مصرف می‌کنند.
    • چهل درصد بیش از پنج دارو.
    • ده درصد بیش از ده دارو.
  • مصرف داروهای متعدد عوارض زیادی دارد:
    هزینه، تداخلات دارویی، عوارض دارویی، سخت شدن مصرف داروها، کم شدن توان و کارایی بیمار، اختلال هوشیاری و زمین خوردن  
افراد مسن و داروهای بسیار