همین امروز سیگار را کنار می‌گذارم

دکتر حسن ریاحی سیگار