1- اندازه‌گیری فشار خون در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل

دستگاه دیجیتالی،

بهتر است بازویی باشد.

دستگاه دیجیتالی اندازه‌گیری فشار خون