7- اندازه‌گیری فشار خون

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

هنگام اندازه‌گیری فشار خون

فرد نباید پاهایش را روی هم انداخته باشد