8- اندازه‌گیری فشار خون در منزل

دکتر حسن ریاحی

برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل

هنگام نشستن، پاها باید حتما به زمین رسیده باشد.