3- اندازه گیری فشار خون در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای اندازه گیری فشار خون در منزل
اندازه کاف دستگاه باید متناسب با دور بازو باشد که روی کاف نوشته شده است.

اندازه کاف دستگاه