5- اندازه گیری فشار خون در منزل

برای اندازه گیری فشار خون در منزل

فشار خون حتما باید بعد از رفتن به دستشویی اندازه گیری شود

اصول اندازه گیری فشار خون در منزل