اگر امروز سیگار را ترک کنید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

ماهی را هر وقت از آب بگیرید، تقریبا تازه است
اگر امروز سیگار را ترک کنید

  • پانزده سال بعد، ریسک بیماری‌ رگ‌های قلب (عروق کرونری) مانند کسی می‌شود که هیچ وقت سیگار نکشیده است.
  • بیست سال بعد، ریسک سرطان‌های دهان، گلو، حنجره و سرطان لوزالمعده، تقریبا مانند کسی می‌شود که هیچ وقت سیگار نکشیده است.
  • ریسک سرطان دهانه رحم، نصف می‌شود.