اگر امروز سیگار را ترک کنید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

ماهی را هر وقت از آب بگیرید، تقریبا تازه است.
اگر امروز سیگار را ترک کنید

  • پنج تا ده سال بعد، ریسک سرطان‌های دهان، گلو و حنجره، نصف می‌شود.
  • ده سال بعد، ریسک سرطان ریه نصف می‌‌شود.
  • ده سال بعد، ریسک سرطان‌‌های مثانه، مری، کلیه کم می‌شود.

ادامه دارد …

اگر امروز سیگار را ترک کنید