اگر قند خونم خیلی بالا یا خیلی پایین بود باید چه کار کنم؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

اگر قند خونم خیلی بالا یا خیلی پایین بود باید چه کار کنم؟

در شرایطی که در زمان اندازه‌گیری قند خون، دستگاه، هشدار قند خون بسیار بالا یا بسیار پایین را نشان می‌دهد، ابتدا اگر عدد نشان داده‌شده با توجه به سابقه‌های قند خون و علایمتان و انتظارتان از عدد، خیلی متفاوت بود، یک بار دیگر همان موقع با دست تمیز و گرم و خشک و با نوار تست با تاریخ قابل قبول،  اندازه‌گیری را تکرار کنید؛ و اگر باز همان حدود خیلی بالا یا خیلی پایین تکرارشد، حتما از دیگران کمک‌بخواهید و به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنید تا وضعیت قند خون، به‌صورت دقیق بررسی‌شود.

اگر قند خونم خیلی بالا یا خیلی پایین بود باید چه کار کنم؟