اگر وقت کافی برای ورزش ندارید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

اگر وقت کافی برای ورزش ندارید، راه‌هایی هست که در طول فعالیت‌های معمول روزانه تحرک داشته‌باشید و به سلامت خود کمک‌کنید. از جمله اینکه به جای استفاده از آسانسور، از پله‌ها استفاده‌کنید.

به جای استفاده از آسانسور، از پله‌ها استفاده‌کنید.