elevator

به جای استفاده از آسانسور، از پله‌ها استفاده‌کنید.