آیا مشخص است چند درصد افراد جامعه باید واکسن بزنند، تا ایمنی گروهی ایجاد شود؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

آیا مشخص است چند درصد افراد جامعه باید واکسن بزنند، تا ایمنی گروهی ایجاد شود؟

 

خیر

⚡ ایمنی گروهی (Population Immunity) به این معنی است که درصدی کافی از افراد در برابر بیماری، ایمنی پیدا کرده‌اند، حالا یا با ابتلا یا با واکسن

⚡ وقتی ایمنی گروهی حاصل می‌شود، شانس انتقال ویروس خیلی کم می‌شود، حتی به افرادی که واکسن نزده‌اند، مانند کودکان یا کسانی که حساسیت به واکسن داشته‌اند.

⚡ اینکه چند درصد افراد باید واکسن دریافت کنند تا ایمنی گروهی ایجاد شود، هنوز معلوم نیست. پس فعلا هر چه می‌شود، باید بیشتر واکسن زد.