ایست‌های ناگهانی قلبی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

احیای قلبی عروقی را یاد بگیرید 

حتی در کشورهای پیشرفته، متاسفانه فقط حدود ده درصد ایست‌های ناگهانی قلبی خارج از بیمارستان، بر می‌گردند و در بقیه کار همان‌جا تمام می‌شود.