این آخرش نیست!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بسیاری از افرادی که بیماری قلبی یا بیماری در رگ‌های بدن دارند، ممکن است در کارهای روزمره‌ی خود یا فعالیت‌های ورزشی دچار محدودیت شوند. شاید دیگر کارهای ساده مثل خریدهای خانه، تمیزکاری، بالا رقتن از پله‌ها و خیلی کارهای دیگر مثل قبل ساده نباشند. و گاه هم از ادامه‌ی فعالیت‌های قبلی می‌ترسند یا سوال دارند که چطور بایدبه زندگی قبلی برگردند.