این یک واقعیت است که ترک سیگار حتی در 60 سالگی یا بعد از آن نیز می تواند طول عمر را بیشتر کند.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی پیشگیری - سیگار
ترک سیگار