باری روی دوش قلب

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

تقریبا 4% از بارداری‌‌ها

به دلیل بیماری‌های قلبی عروقی

به خطر می‌افتند؛ و متاسفانه این عدد

همین‌طور در حال افزایش است.