با کارهایی خیلی ساده می‌توان جلوی سکته مغزی را گرفت.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی سکته مغزی

با کارهایی خیلی ساده می‌توان جلوی سکته مغزی را گرفت.
مثل راه رفتن بیشتر. و مثل استفاده از پله‌ها به جای آسانسور.
شما برای کاهش خطر سکته مغزی چه می‌کنید؟

جلوگیری از سکته مغزی