برای‌ بیمارانی‌ که‌ وارفارین‌ مصرف‌ می‌کنند

دکتر حسن ریاحی دریچه - دریچه مصنوعی - وارفارین‌
برای‌بیمارانی‌که‌وارفارین‌مصرف‌می‌کنند