برای ترک سیگار همیشه دیر است! لطفا عجله کنید!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلبت رو دو دستی بچسب!

ترک سیگار تا قبل از چهل سالگی می‌تواند خطر مرگ در
اثر مصرف سیگار را تا نود درصد کاهش دهد!
برای ترک سیگار همیشه دیر است! لطفا عجله کنید!