برای فعالیت بدنی دنبال بهانه نباشیم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای فعالیت بدنی دنبال بهانه باشیم
پله‌ها به جای آسانسور
همراهی با کودکان به جای نشستن در پارک

فعالیت بدنی