بهتر است فشار خون هر بار دو دفعه اندازه‌گیری شود

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

🔹بهتر است فشار خون هر بار دو دفعه اندازه‌گیری شود تا از درست بودن آن اطمینان حاصل‌شود. بین دو بار باید یک تا سه دقیقه فاصله انداخته‌شود.

🔹چنانچه برای کنترل فشار خون، در منزل قرار است فشار خون را انداره‌گیری‌کنید، بهتر است دو بار در روز این کار انجام شود که زمان مناسب یک بار صبح و یک بار هم شب با رعایت نکات بالا است.

🔹همچنین ضروری است که یک بار پیش پزشک، با دستگاه خود فشار خون خود را اندازه‌گیری‌کنید تا هم درستی اندازه‌گیری دستگاهتان بر اساس دستگاه پزشک و اندازه‌گیری او بررسی شود و هم روش انداره گیری شما، توسط پزشک نظارت شده و اشکالات آن اصلاح شود.

بهتر است فشار خون هر بار دو دفعه اندازه‌گیری شود