بهتر است فشار خون هر بار دو دفعه اندازه‌گیری شود

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

?بهتر است فشار خون هر بار دو دفعه اندازه‌گیری شود تا از درست بودن آن اطمینان حاصل‌شود. بین دو بار باید یک تا سه دقیقه فاصله انداخته‌شود.

?چنانچه برای کنترل فشار خون، در منزل قرار است فشار خون را انداره‌گیری‌کنید، بهتر است دو بار در روز این کار انجام شود که زمان مناسب یک بار صبح و یک بار هم شب با رعایت نکات بالا است.

?همچنین ضروری است که یک بار پیش پزشک، با دستگاه خود فشار خون خود را اندازه‌گیری‌کنید تا هم درستی اندازه‌گیری دستگاهتان بر اساس دستگاه پزشک و اندازه‌گیری او بررسی شود و هم روش انداره گیری شما، توسط پزشک نظارت شده و اشکالات آن اصلاح شود.

بهتر است فشار خون هر بار دو دفعه اندازه‌گیری شود