برای بیمارانی که حمله حاد قلبی داشته اند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بیمارانی که دچار حمله حاد قلبی می شوند، باید توجه داشته‌باشند که پس از ترخیص، تا مدتی رانندگی برای آنها ممنوع خواهدبود.
مدت زمان این ممنوعیت بستگی به شدت حمله قلبی، مقدار عوارض ایجاد شده برای قلب و درمان‌های انجام‌گرفته دارد و باید زمان دقیق آن را از پزشک معالج حتما سؤال کرد.
اما به صورت کلی این زمان ممنوعیت برای رانندگی با خودروهای شخصی حدود دو هفته تا یک ماه بوده و برای خودروهای بزرگ مانند اتوبوس و کامیون، از شش هفته تا سه ماه می‌باشد.

حمله قبلی حاد