بیماران شما به صبوری شما خیلی نیاز دارند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

توصیه‌هایی از یک بیمار به پزشکان و بقیه‌ی تیم درمان

حرف آخر اینکه، بیماران شما به صبوری شما خیلی نیاز دارند.