بیماری عروق محیطی و تست پایی بازویی (ABI)

دکتر حسن ریاحی بیماری عروقی محیطی - تست پایی بازویی - غربالگری