تجربه بیماران از کلینیک «قلب شما»

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

تجربه بیماران
از جناب آقای دکتر ریاحی عزیز و جناب دکتر قنواتی بابت تأسیس این مجموعه درمانی کمال تشکر را دارم
امیدوارم در کلیه مراحل زندگی موفق و شاد باشید
از معدود مراکزی است که رفتار کلیه همکاران بسیار خوب و عالی است
۹۷/۱۰/۹
حیدری

تجربه بیماران از کلینیک «قلب شما»