تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 4اردیبهشت 1398

بنام هستی‌بخش جهان

تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن
به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی

عبارت دوم شعر مولانا به مصداق خدمات دکتر ریاحی و گروه ایشان است.
از دیدگاه ما آقای دکتر دستیار خداونده که با دانش و تخصص و علم و محبت و عشق به کار یک شفاگر مهربان است.

باتشکر
کشفی-کامیاب
1398/2/4

تجربه بیماران از کلینیک قلب شما