تجربه بیماران از کلینیک “قلب شما”

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

اینجانب محمود رستم ابادی
نهایت تشکر را از دقت عمل و پیگیری مشکلات قلبی که داشته‌ام از جناب دکتر ریاحی جهت درمان دارم و همینطور از خانم رئیسی نهایت تشکر که محبت های ایشان قابل تقدیر است.
خداوند یاری نماید عزیزان را

تجربه بیماران از کلینیک "قلب شما"