تجربه بیماران کلینیک قلب شما

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

?وقتها تقریبی است ،لطفا تعجیل نکنید
?عدم اطلاع کافی پزشک نسبت به سوابق بیمار
?سر درگمی پزشک در تشخیص صحیح و مطمئن مشکلات
?تعجیل در بکارگیری راهکارهای باز و تهاجمی
?بروز نبودن با دانش روز دنیا ???اینها مسائلی هستند که در کلینیک قلب شما دیده نمی شود

از از اهمیتی که به بیمار می دهید صمیمانه متشکرم

تجربه بیماران کلینیک قلب شما