ترک سیگار ممکن است کمی چاق کند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

ترک سیگار ممکن است کمی چاق کند

اما این چاقی از سود ترک سیگار کم نمی‌کند