تعداد افراد مبتلا به بیماری های قلبی عروقی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

تعداد افراد مبتلا به بیماری های قلبی عروقی
در دو دهه‌ی گذشته
دو برابر شده است