حتما نام اصلی داروهایی که مصرف می کنید را بدانید.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی همه افراد

شرکت های مختلف، یک دارو را ممکن است با نام های تجاری مختلف و به شکل های و بسته بندی های گوناگون ارائه کنند. به همین خاطر برای اشتباه نشدن، حتما نام اصلی داروهایی را که مصرف می کنید بدانید

 

 

نام اصلی داروهایی که مصرف می کنید را بدانید